Contractuele audits

Onze contractuele controleopdrachten bestaan uit het uitvoeren van specifieke controles volgens overeengekomen procedures, in onze hoedanigheid van onafhankelijke auditors. Wij worden vaak gevraagd deze werkzaamheden uit te voeren in de volgende situaties:

Begunstigden van subsidies en/of toelagen

Van organisaties die subsidies en/of toelagen ontvangen, kan worden gevraagd dat zij verantwoording afleggen over de besteding van de ontvangen fondsen. Onze rol is om na te gaan of het gebruik van de middelen in overeenstemming is met de onderliggende overeenkomsten.

Ondernemingen die verslagen of verklaringen moeten indienen op grond van specifieke overeenkomsten

Sommige ondernemingen kunnen verplicht zijn verslagen of verklaringen in te dienen vanwege specifieke overeenkomsten of regelingen. Deze overeenkomsten kunnen gesloten zijn met partners, investeerders, schuldeisers of andere belanghebbenden. In dergelijke gevallen krijgen wij de opdracht om als onafhankelijke auditors contractuele audits uit te voeren om de informatie van de ingediende verslagen te verifiëren.

Het doel van contractuele audits is om onafhankelijke zekerheid te verschaffen aan relevante belanghebbenden over de betrouwbaarheid en juistheid van de informatie die door de rapporterende entiteit wordt verstrekt.

Het is belangrijk op te merken dat contractuele audits kunnen variëren in functie van de specifieke vereisten van de achterliggende situatie. Overeengekomen auditprocedures worden in onderling overleg met de betrokken organisatie en belanghebbenden bepaald om aan de specifieke behoeften van de opdracht te voldoen.

Dit betreft

Elke onderneming die financiële informatie wenst te bekomen of die financiële informatie wenst te laten controleren, volgens overeengekomen procedures, kan dit laten uitvoeren door een onafhankelijke auditor. Dit type opdracht heeft in het bijzonder betrekking op:

  • Begunstigden van subsidies en/of toelagen die verantwoording verschuldigd zijn aan de subsidiërende instanties.
  • Bedrijven die financiële rapporten moeten indienen in het kader van bijzondere overeenkomsten.

Onze aanpak

Ruime ervaring in het uitvoeren van audits in verband met nationale en internationale donoren.

Naast onze uitgebreide kennis van de onderliggende procedures, waarderen onze cliënten over het algemeen onze pragmatische aanpak en onze flexibiliteit in het uitvoeren van onze diensten binnen de strakke deadlines.

IBR-IRE
Ons kantoor zet zich volledig in om te voldoen aan de strenge verplichtingen die gelden voor het beroep van auditor in België, in het bijzonder met betrekking tot de deontologische principes, de permanente vorming, de auditnormen, de kwaliteitsnormen, enz.