Herstructurering en andere wettelijke occasionele opdrachten

De wetgever heeft een aantal specifieke situaties geïdentificeerd waarin onze betrokkenheid vereist is om de transparantie en rechtmatigheid van transacties te garanderen.

Hieronder enkele voorbeelden van situaties en transacties die onder deze categorie vallen:

Inbrengen in natura en quasi-inbrengen

Wanneer een onderneming een inbreng anders dan in geld doorvoert (zoals bv de inbreng van onroerend goed, aandelen in andere bedrijven, intellectuele eigendomsrechten, enz.), komt de bedrijfsrevisor tussen om een oordeel te geven over de door de partijen weerhouden methoden van waardering. Een gelijkaardige opdracht is voorzien wanneer de overdracht niet bestaat uit een inbreng maar uit een vervreemding (quasi-inbreng).

Aandelenoptieplannen

Wanneer een onderneming een aandelenoptieplan implementeert, geven we een eensluidend advies over de waarde van de onderliggende aandelen op het ogenblik van het aanbod en brengen we een verslag uit waarin we beoordelen of de financiële en boekhoudkundige gegevens in het verslag van het bestuursorgaan in alle wezenlijke opzichten getrouw en toereikend zijn om de algemene vergadering die is bijeengeroepen om zich over het aandelenoptieplan uit te spreken te informeren over de voorgestelde uitgifte.

Omzetting

De beslissing om de rechtsvorm te wijzigen gaat gepaard met een verslag van de bedrijfsrevisor dat moet wijzen op een eventuele overwaardering van het nettoactief van de betrokken entiteit.

Uitgifte van nieuwe aandelen

In bepaalde gevallen moet de uitgifte van nieuwe aandelen het voorwerp uitmaken van een verslag van een bedrijfsrevisor die beoordeelt of de financiële en boekhoudkundige gegevens in het verslag van het bestuursorgaan in alle materiële opzichten nauwkeurig en toereikend zijn om de algemene vergadering, die moet stemmen over het voorstel om nieuwe aandelen uit te geven, te informeren.

Fusies en splitsingen

Wanneer fusies of splitsingen worden overwogen, is het de rol van de bedrijfsrevisor om een verslag op te stellen over de voorgestelde fusie of splitsing. De bedrijfsrevisor moet een oordeel geven over de relevantie en redelijkheid van de ruilverhouding.

Ontbindingen en vereffeningen

De bedrijfsrevisor komt tussen bij een ontbinding en vereffening om de staat van activa en passiva te controleren en verslag hierover uit te brengen. De bedrijfsrevisor vermeldt of deze staat een getrouw beeld geeft van de toestand van de vennootschap en stelt de aandeelhouders in staat om de beslissing om al dan niet te vereffenen, te nemen.

Deze voorbeelden illustreren de verscheidenheid aan situaties waarin onze tussenkomst vereist is om de naleving van de wetgeving en de transparantie van de transacties te garanderen.

Onze rol bestaat erin onafhankelijke zekerheid te bieden en de belangen van al de betrokken belanghebbenden te beschermen.

Net zoals bij de opdracht van de controle van de jaarrekening als commissaris, worden al deze opdrachten uitgevoerd binnen een zeer strikt gereglementeerd en wettelijk kader.

Dit betreft

De wetgever heeft een aantal specifieke situaties voorzien waarin de tussenkomst van een bedrijfsrevisor noodzakelijk is.

Onze aanpak

Op basis van de diverse stappen voorzien in de wettelijke procedure, stellen wij een gestructureerde aanpak en een tijdschema voor aan de verschillende betrokken partijen.

IBR-IRE
Ons kantoor zet zich volledig in om te voldoen aan de strenge verplichtingen die gelden voor het beroep van auditor in België, in het bijzonder met betrekking tot de deontologische principes, de permanente vorming, de auditnormen, de kwaliteitsnormen, enz.