Audit van de jaarrekening

Onze belangrijkste opdracht is het uitvoeren van wettelijke permanente opdrachten (commissarismandaten).

Deze opdracht, die wordt bepaald door het algemeen belang, is strikt gereglementeerd door wetgeving en normen. Het doel is een oordeel te vormen over het getrouwe beeld van de jaarrekening of de geconsolideerde jaarrekening van een onderneming.

Hiertoe bestaat de opdracht uit het doorvoeren van een reeks controles en verificaties, in de meeste gevallen steekproefsgewijs, om een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de jaarrekening (of geconsolideerde jaarrekening) in haar geheel geen onjuistheden van materieel belang bevat.

Dit betreft

Vennootschappen, verenigingen en stichtingen die wettelijk of statutair verplicht zijn om hun jaarrekeningen of financiële overzichten te laten auditeren.

Onze aanpak

Voor al onze audits hanteren we een pragmatische aanpak waarin de ondertekenende partner een centrale rol speelt en een gesprekspartner is die zich bewust is van de problemen en risico’s en die in staat is om de nodige beslissingen te nemen binnen de afgesproken deadlines.
IBR-IRE
Ons kantoor zet zich volledig in om te voldoen aan de strenge verplichtingen die gelden voor het beroep van auditor in België, in het bijzonder met betrekking tot de deontologische principes, de permanente vorming, de auditnormen, de kwaliteitsnormen, enz.