ALGEMENE VOORWAARDEN

Introductie

Deze algemene voorwaarden vormen samen met de opdrachtbrief de volledige overeenkomst tussen de partijen (“de overeenkomst”). Alle termen gebruikt in de opdrachtbrief hebben dezelfde betekenis als deze in deze algemene voorwaarden en omgekeerd. In geval van afwijking tussen de opdrachtbrief en onderhavige algemene voorwaarden, zullen laatstgenoemde voorrang hebben, tenzij zij werden gewijzigd door de opdrachtbrief met specifieke verwijzing naar de relevante clausule van de algemene voorwaarden. Met “L&S” wordt verwezen naar de BV “L&S Bedrijfsrevisoren” en de verwijzingen ernaar in deze algemene voorwaarden zullen dienovereenkomstig geïnterpreteerd dienen te worden. Verwijzingen in deze algemene voorwaarden naar “de cliënt” hebben betrekking op elke andere partij dan L&S bij de overeenkomst. Verwijzingen in deze algemene voorwaarden naar de “Wet” betreffen de Wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren.

Artikel 1 – Toepassingsgebied van de algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die L&S levert, zoals bepaald in de opdrachtbrief (“de diensten”), met verwijzing naar één van de volgende categorieën: 1.1. Certificeringsopdrachten, zijnde opdrachten die aan L&S worden toevertrouwd overeenkomstig of krachtens een wet of gelijkaardige regelgeving, in het kader waarvan L&S controleprocedures toepast, met inbegrip van een beperkt nazicht, op financiële informatie. Deze certificeringsopdrachten omvatten, zonder daartoe te zijn beperkt, de opdrachten die aan L&S worden toevertrouwd in het kader van een natuurlijke uitbreiding van haar functie van commissaris, hetzij overeenkomstig professionele gebruiken, hetzij op grond van de verwijzing gemaakt naar de functie van “auditor” in een buitenlands rechtssysteem. Ze omvatten met name opdrachten die aan L&S worden toevertrouwd op basis van de kennis die L&S heeft verworven over een specifieke entiteit in het kader van een dergelijke functie, zoals de uitgifte van verslagen over een consolidatiebundel, de uitgifte van “Comfort”-brieven, verslagen over pro-forma of gebudgetteerde financiële informatie, alsook de verslagen over tussentijdse financiële informatie. De opdrachten, bedoeld in artikel 3, 10° van de Wet, zijn certificeringsopdrachten in de zin van onderhavige algemene voorwaarden. 1.2. Andere opdrachten, zijnde opdrachten anders dan deze die in punt 1.1 hierboven zijn omschreven als certificeringsopdrachten. Deze andere opdrachten strekken er per definitie niet toe om financiële informatie betreffende de cliënt te certificeren. Bijgevolg zullen deze andere opdrachten worden uitgevoerd op basis van de informatie en de uitleg die door de cliënt worden gegeven en waarvan L&S de juistheid niet zal nagaan, tenzij zulks door de toepasselijke beroepsnormen wordt opgelegd of wordt voorzien door de opdrachtbrief.

Artikel 2 – Rechten en plichten van L&S

2.1. L&S heeft geen enkele verplichting:
 1. om ervoor te zorgen dat de diensten werden verleend in overeenstemming met de wetten van een vreemd rechtsgebied; of
 2. om te melden dat gedurende de periode waarop de overeenkomst betrekking heeft, de cliënt niet aan alle op hem toepasselijke wettelijke of reglementaire vereisten heeft voldaan, onder meer inzake burgerlijk, vennootschaps-, handels-, fiscaal, arbeids-en mededingingsrecht, tenzij het Belgische recht L&S er uitdrukkelijk toe verplicht om over de naleving daarvan verslag uit te brengen; of
 3. om te bewerkstelligen dat de cliënt, gedurende de periode waarop de overeenkomst betrekking heeft, ten volle voordeel heeft gehaald uit enige investeringshulp, subsidies, toelagen allerhande of alle andere voordelen of opportuniteiten, geboden door om het even welke wet of reglementering.
2.2. L&S heeft geen verplichting om de cliënt op de hoogte te brengen van wijzigingen in de wetgeving of reglementering, noch om de cliënt in te lichten over mogelijke gevolgen van dergelijke wijzigingen voor de cliënt. 2.3. L&S zal, bij de verlening van de diensten, niet worden geacht om kennis van informatie uit andere opdrachten te hebben, behalve in de mate dat dit in de opdrachtbrief is bepaald. 2.4. Behoudens andersluidende wetsbepaling of beroepsregels draagt L&S geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de impact op haar verslag van gebeurtenissen die zich na de datum van uitgifte van haar verslag voordoen en L&S zal geen enkele verantwoordelijkheid hebben om dat verslag aan te passen.

Artikel 3 – Bindend karakter

3.1. L&S zal enkel verbonden zijn door de definitieve versie van haar verslagen, adviezen en conclusies voorgelegd aan de cliënt in geschreven vorm, ondertekend door een hiertoe naar behoren gemachtigd persoon. 3.2. De ontwerpdocumenten, zowel in elektronische als in geschreven vorm en de mondelinge adviezen, vormen niet de definitieve verslagen, conclusies of adviezen van L&S. L&S draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud of het gebruik van dergelijke ontwerpen of mondelinge adviezen, behalve wanneer hun inhoud nadien in een definitief, ondertekend verslag of brief is bevestigd.

Artikel 4 – Intellectuele Eigendomsrechten

L&S behoudt een copyright en alle andere intellectuele eigendomsrechten op alles wat L&S ontwikkelt, vóór of tijdens haar opdracht, inclusief op haar systemen, methodologieën, software en haar know-how. L&S zal ook alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten behouden met betrekking tot al haar verslagen, “deliverables”, schriftelijke adviezen, werkdocumenten, dossiers en andere documenten van L&S, die door L&S aan de cliënt werden bezorgd in het kader van de uit te voeren opdrachten, inclusief documenten en bestanden in elektronische vorm.

Artikel 5 – Bewaring van werkdocumenten

In het algemeen en in het bijzonder bij de beëindiging van de diensten, zal L&S alle daarmee verband houdende documenten en dossiers gedurende de door de wet voorziene periode voor het soort van diensten die het voorwerp vormen van de opdrachtbrief bewaren. Na verloop van deze termijn zal L&S ze, behoudens andersluidende en afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, mogen vernietigen zonder de cliënt daarvan op voorhand te moeten verwittigen.

Artikel 6 – Verplichtingen tot informatie door de cliënt

6.1. In de mate dat de diensten van L&S afhankelijk zijn van de informatie en de uitleg die door de cliënt of voor rekening van de cliënt moeten worden gegeven, moet de cliënt ervoor zorgen dat deze informatie en uitleg tijdig worden gegeven en volledig, accuraat en niet-misleidend zijn. Indien de informatie of uitleg op hypothesen zijn gebaseerd, zal de cliënt L&S er relevante details van bezorgen. De cliënt is er voor verantwoordelijk om L&S onmiddellijk te informeren over elke wijziging met betrekking tot de verstrekte informatie of verklaringen, van zodra het niet langer mogelijk is erop voort te gaan of van zodra de vroegere aan L&S voorgelegde hypothesen niet langer verantwoord zijn. 6.2. Wanneer de cliënt informatie of documentatie van derde partijen gebruikt of aan L&S verstrekt, zal de cliënt er voor zorgen dat hij van deze derde partijen de nodige toelatingen verkrijgt die L&S in staat moeten stellen haar diensten te verlenen. De cliënt is verantwoordelijk voor de relaties met zulke derde partijen, voor de kwaliteit van hun bijdrage en van hun werk, alsmede voor de betaling van hun honoraria. Behoudens andersluidende bepalingen van de wet, de beroepsregels of de opdrachtbrief, zal L&S de juistheid niet natrekken van de informatie of van de documentatie die haar door dergelijke derde partijen wordt verstrekt. 6.3. In het geval dat de Cliënt zou nalaten om L&S de relevante informatie en uitleg te geven die nodig zijn voor een goede uitvoering van haar opdracht, zou dit tot de onmogelijkheid kunnen leiden om haar diensten te verlenen of te finaliseren, of zou dit kunnen leiden tot het formuleren van een voorbehoud in om het even welk verslag, dat L&S krachtens de overeenkomst moet opmaken. In laatste instantie heeft L&S, behoudens andersluidende wetsbepaling of beroepsregels, het recht om zonder voorafgaande kennisgeving haar levering van diensten te staken, of om de overeenkomst te verbreken of op te schorten met onmiddellijke ingang, overeenkomstig artikel 12 hieronder. In dat geval, worden de rechten van L&S volgens artikel 13.4 hieronder bepaald.

Artikel 7 – Erelonen en facturatie

7.1. De honoraria van L&S worden berekend op basis van de tijd besteed door haar vennoten, bestuurders, bedienden en lasthebbers of op forfaitaire basis, in functie van de vereiste niveaus van bekwaamheid en verantwoordelijkheid. De honoraria van L&S houden rekening met diverse factoren met inbegrip, bij wijze van voorbeeld, van:
 • de resultaten van haar inleidend nazicht van de boekhoudkundige stukken en verklaringen van de cliënt, alsook van de publiek beschikbare informatie;
 • de mate waarin L&S voorziet om zich te baseren op de informatie en de uitleg, die door de cliënt worden gegeven;
 • het niveau van bijstand dat van de cliënt wordt verwacht, met inbegrip van de kwaliteit en de tijdige communicatie van de documenten en van andere informatie die aan L&S moeten worden verstrekt, alsook de beschikbaarheid en de medewerking van de directie, van het boekhoudkundig personeel en, indien nodig, van het operationeel personeel.
Indien de feitelijke omstandigheden waarmee L&S wordt geconfronteerd, onverenigbaar zouden zijn met de aan de begroting van de honoraria van L&S onderliggende veronderstellingen of indien andere omstandigheden waarover L&S geen controle heeft zich voordoen, zodanig dat bijkomende prestaties zijn vereist, tegenover de prestaties op dewelke L&S haar begroting heeft gebaseerd, kan L&S haar honoraria dienovereenkomstig, zelfs forfaitair, aanpassen, in voorkomend geval met naleving van de procedure die op dwingende wijze door de van toepassing zijnde wetgeving is voorzien. Bovendien zullen de deadlines van de opdracht in dit geval kunnen worden herzien. 7.2. In het kader van de diensten van L&S zal het Belgisch recht inzake het beroepsgeheim van toepassing zijn op het overmaken van haar documenten en op het getuigenverhoor van haar personeel. Echter, in het geval waarin de cliënt L&S vraagt of machtigt, in de mate zulks door het recht is toegestaan, of in het geval waarin de wet L&S verplicht om documenten over te maken of om als getuigen verhoord te worden, zal de cliënt de prestaties en de kosten van L&S dragen, alsook de honoraria en de kosten van haar raadslieden, gemaakt om aan dergelijke verzoeken te voldoen, voor zover L&S geen partij is in de procedure in het kader waarvan om informatie wordt verzocht. 7.3. Alle rechtstreeks bij derden specifiek gecontracteerde kosten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de diensten van L&S, zijn niet begrepen in de honoraria en zullen bijkomend aan de honoraria van L&S worden gefactureerd, met inbegrip van de veranderlijke bijdragen op de omzet (per mandaat inbegrepen) die wij aan het Instituut van de Bedrijfsrevisoren verschuldigd zijn. Op verzoek van de cliënt zal L&S de ondersteunende documenten als bewijs van voor haar rekening gemaakte kosten voorleggen. De interne werkingskosten voor het beheer van de cliënt en de uitvoering van de diensten zullen gefactureerd worden onder de vorm van een vast percentage van de honoraria van L&S. 7.4. De honoraria en kosten van L&S zullen op regelmatige basis worden gefactureerd, in overeenstemming met de agenda die in de opdrachtbrief is bepaald. Bij gebrek aan dergelijke agenda, zullen de honoraria uiterlijk bij de beëindiging van de opdracht worden gefactureerd. 7.5. Honoraria en kosten worden berekend exclusief belastingen en heffingen. De cliënt zal btw betalen en alle andere belastingen en heffingen, waartoe de cliënt wettelijk is gehouden. 7.6. Wanneer de cliënt weigert om onbetwiste bedragen te betalen, kan L&S beslissen om de overeenkomst te verbreken of op te schorten met inachtname van de voorwaarden die hieronder in de artikelen 12 en 13.4 zijn bepaald.

Artikel 8 – Factuurvoorwaarden

8.1. De facturen van L&S zijn contant betaalbaar. 8.2. Ingeval van niet-betaling van haar facturen binnen de termijn bepaald in artikel 8.1, zijn er van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, verwijlinteresten van 1% per maand, tot de volledige afbetaling, verschuldigd. 8.3. Ingeval van niet-betaling van haar facturen binnen de termijn bepaald in artikel 8.1., is er van rechtswege, ten titel van bedongen en aanvaarde forfaitaire en onherleidbare vergoeding, een schadevergoeding verschuldigd van 15%, met een minimum van 125 €. 8.4. De niet-betaling van voorschotten en/of facturen laat L&S toe, binnen de beperkingen van rechtswege, diensten en werkzaamheden binnen de beperkingen van rechtswege op te schorten, alsmede haar rapporten in te houden en dit zonder dat er enige schadevergoeding kan gevorderd worden en tevens onder voorbehoud van de integrale vergoeding van haar schade. Betaalde voorschotten blijven ingeval van wanbetaling verworven. 8.5. Alle betwistingen met betrekking tot het voorwerp of het bedrag van een factuur moeten schriftelijk en aangetekend worden overgemaakt binnen de acht kalenderdagen na ontvangst van haar factuur, dit alles op straffe van verklaring van niet-ontvankelijkheid.

Artikel 9 – Beroepsgeheim en Vertrouwelijkheid – Persoonsgegevens

9.1. De cliënt erkent dat L&S gehouden is tot het beroepsgeheim, conform de toepasselijke deontologische en wettelijke bepalingen terzake, die, onder voorbehoud van zeer beperkte uitzonderingen, L&S verbiedt om enige informatie omtrent de cliënt te verspreiden die L&S verkrijgt ten gevolge van het verlenen van haar diensten. 9.2. In de mate waarin nodig, gaat de cliënt ermee akkoord dat L&S persoonlijke gegevens van zijn vertegenwoordigers, werknemers en bestuurders mag gebruiken voor het verlenen van diensten, met het oog op vereisten inzake gelijkvormigheid, regelgeving, risicobeheer en kwaliteitscontrole, evenals voor diverse zakelijke doeleinden (zoals relatiebeheer en beheer van cliëntrekeningen) en dat L&S voornoemde persoonlijke gegevens mag delen met elke lokale of buitenlandse entiteit binnen haar netwerk, met inbegrip van deze die het kantoorbeleid en -beheer van L&S ondersteunen, evenals met de dienstverleners op wie L&S beroep doet. 9.3. Dergelijke persoonsgegevens zullen worden gebruikt teneinde de cliënt en/of zijn vertegenwoordigers, bedienden, bestuurders op de hoogte te houden van de professionele en sociale activiteiten van L&S en van om het even welk onderwerp dat voor één van hen van belang zou kunnen zijn. De cliënt en/of zijn vertegenwoordigers, bedienden of bestuurders kunnen ten allen tijde, indien ze niet langer dergelijke informatie wensen te ontvangen, desbetreffend een verzoek per e-mail zenden aan de maatschappelijke zetel (ase@lsaudit.eu of slu@lsaudit.eu). 9.4. De geregistreerde persoonsgegevens kunnen ten allen tijde kosteloos worden geraadpleegd en, indien nodig, worden gewijzigd door de betrokken persoon, door een e-mail te zenden naar bovenvermeld adres. 9.5. De cliënt zal zijn vertegenwoordigers, bedienden en bestuurders op de hoogte brengen van de verwerking van hun persoonsgegevens voor de doeleinden vermeld in de vernoemde artikelen 9.1 en 9.2. De cliënt garandeert dat hij de toestemming van de personen heeft bekomen waarvan de persoonsgegevens worden verwerkt. 9.6. De cliënt bevestigt dat de verwerking van persoonsgegevens, die zijn verkregen in het kader van de verlening van diensten, geen aanleiding zal geven tot een inbreuk in hoofde van L&S of van iedere entiteit binnen haar netwerk op de “Regelgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens”.

Artikel 10 – Anti-witwasbepalingen

Krachtens de nationale en Europese Anti-witwaswetgeving, is L&S ertoe gehouden haar cliënten en hun begunstigde rechthebbenden te identificeren. Bijgevolg zal L&S hiertoe aan de cliënt bepaalde informatie en documenten vragen en bijhouden en/of geschikte databanken hiervoor raadplegen. De cliënt verbindt er zich toe om L&S de gevraagde informatie te bezorgen en om haar tijdig te informeren nopens elke wijziging met betrekking tot die informatie en documenten. Indien het verzoek van L&S niet met bevredigende informatie en documenten binnen een redelijke termijn wordt beantwoord, zouden er omstandigheden kunnen zijn waarin L&S niet in staat zou zijn om haar diensten te verlenen of om ze voort te zetten.

Artikel 11 – Anti-corruptie

11.1. De partijen verbinden zich ertoe om alle relevante wetten en regelgevingen na te leven die daden van corruptie en verwante criminele of delictuele daden verbieden, verhinderen en strafbaar stellen, in al hun verrichtingen en relaties, ongeacht of ze verband houden met onderhavige overeenkomst en de diensten verleend in het kader van onderhavige overeenkomst of anderszins, ongeacht in welke vorm de daden zich voordoen en in welke mate ook. 11.2. De partijen zullen de onder artikel 11.1 bedoelde verplichtingen overdragen op hun werknemers en bestuurders.

Artikel 12 – Duur, Ontbinding, Opschorting

12.1. Duur: de datum van inwerkingtreding en de duur van de overeenkomst worden in de opdrachtbrief bepaald en, in voorkomend geval, overeenkomstig de wet en de beroepsregels. 12.2. Ontbinding en opschorting: de partijen kunnen beslissen om de overeenkomst te verbreken of op te schorten in de volgende omstandigheden en, met betrekking tot certificeringsopdrachten, in de mate waarin zulks toegelaten wordt door de wet of beroepsregels:
 1. Bij onderlinge toestemming.
 2. Ontbinding wegens contractbreuk: elke partij kan de overeenkomst, met een schriftelijke kennisgeving en met onmiddellijke ingang, ontbinden, indien een andere partij een wezenlijke inbreuk pleegt op enige bepaling van de overeenkomst, die onherstelbaar is of die, indien ze herstelbaar is, niet is hersteld binnen de 30 dagen na een schriftelijk verzoek in die zin (of, indien het niet haalbaar is om de inbreuk binnen die termijn te herstellen, indien er binnen de 30 dagen geen redelijke stappen zijn gezet om de contractbreuk te herstellen).
 3. Ontbinding wegens insolventie: elke partij kan de overeenkomst, met een schriftelijke kennisgeving en met onmiddellijke ingang, ontbinden, indien een andere partij niet in staat is om haar schulden te betalen of een voorlopige of gerechtelijke bewindvoerder of vereffenaar (of in elk voornoemd geval, het equivalent daarvan in een ander rechtsgebied) heeft aangewezen gekregen of een vergadering van schuldeisers samenroept of, voor welke reden ook, haar activiteiten stopzet of indien, volgens de redelijke mening van de partij die de overeenkomst wenst te ontbinden, enige gebeurtenis van die aard waarschijnlijk lijkt.
 4. Ontbinding wegens normatieve redenen: L&S kan ten allen tijde de overeenkomst, met een schriftelijke kennisgeving en met onmiddellijke ingang, ontbinden, indien L&S redelijkerwijs van oordeel is dat de uitvoering van de overeenkomst, of enig deel daarvan, tot gevolg heeft of tot gevolg zou kunnen hebben dat L&S, of enige entiteit binnen haar netwerk, een wettelijke, reglementaire of deontologische norm of een vereiste inzake onafhankelijkheid, in om het even welk rechtsgebied, schenden. Onverminderd het voorgaande, kan L&S de overeenkomst hetzij opschorten, hetzij trachten een wijziging overeen te komen om dergelijke schending van de overeenkomst te vermijden.
 5. Opschorting: elke partij kan de overeenkomst opschorten mits schriftelijke kennisgeving aan de andere partij (i) wanneer er met betrekking tot enige andere partij bij de overeenkomst redenen bestaan die, volgens de redelijke mening van de partij die de overeenkomst wenst op te schorten, een wezenlijke en ongunstige invloed heeft, hetzij op de basisregels waarop de overeenkomst werd gesloten, hetzij op de uitvoering van de verbintenissen van partij die de overeenkomst wenst op te schorten of (ii) wanneer de partij die de overeenkomst wenst op te schorten redelijkerwijs van oordeel is dat de uitvoering van de overeenkomst, of enig deel daarvan, tot gevolg heeft of tot gevolg zou kunnen hebben dat een partij, of enig hiermee verbonden entiteit, een wettelijke, reglementaire of deontologische norm of een vereiste inzake onafhankelijkheid, in om het even welk rechtsgebied, schendt.
Indien L&S, na de opschorting van de overeenkomst, overeenkomt om de verlening van de diensten te hervatten, zullen de partijen voorafgaandelijk een overeenkomst bereiken over de eventuele wijzigingen van de overeenkomst, die ten gevolge van de opschorting van de overeenkomst nodig kunnen zijn, met inbegrip van de honoraria, de kosten en de uitvoeringstermijnen. Indien een periode van opschorting 30 dagen overtreft, kan elke partij de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden, met een schriftelijke kennisgeving aan de andere Partijen. Alle kosten en lasten voortvloeiend uit de opschorting of het uitstel zijn ten laste van de cliënt. L&S is in alle omstandigheden gerechtigd op betaling van de erelonen en kosten m.b.t. de reeds verrichte werkzaamheden. Betaalde voorschotten blijven in geval van wanbetaling van de facturen verworven.

Artikel 13 – Schadevergoeding in geval van ontbinding

Behoudens andersluidende wetsbepaling of beroepsregels zullen de volgende bepalingen van toepassing zijn wanneer de overeenkomst wordt verbroken vooraleer L&S in staat is om de verlening van de diensten te voltooien: 13.1. Indien de ontbinding gebeurt op initiatief van de cliënt op basis van redenen waarvoor L&S niet aansprakelijk is, blijft L&S gerechtigd op het volledige bedrag van de overeengekomen honoraria, zonder afbreuk te doen aan haar recht om schadevergoeding te vorderen van de cliënt voor alle geleden verlies. Dergelijke schadevergoeding kan enkel worden gevorderd wanneer de ontbinding ontijdig of onrechtmatig gebeurde. 13.2. Indien de ontbinding van de overeenkomst gebeurt op initiatief van de cliënt op basis van redenen waarvoor L&S aansprakelijk is, blijft L&S gerechtigd op het deel van de honoraria dat overeenstemt met het deel van de diensten dat tot op de datum van ontbinding is geleverd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de cliënt om schadevergoeding van L&S te vorderen, in overeenstemming met de bepalingen en binnen de grenzen van artikels 14 en 15 hieronder vermeld. 13.3. Indien de ontbinding van de overeenkomst gebeurt op initiatief van L&S zonder redenen waarvoor de cliënt aansprakelijk is, blijft L&S gerechtigd op het deel van de honoraria dat overeenstemt met het deel van de diensten dat tot op de datum van ontbinding is geleverd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de cliënt om schadevergoeding van L&S te vorderen, in overeenstemming met de bepalingen en binnen de grenzen van artikel 14 hieronder vermeld. Dergelijke schadevergoeding kan enkel worden gevorderd wanneer de ontbinding ontijdig of onrechtmatig gebeurde. 13.4. Indien de ontbinding gebeurt op initiatief van L&S op basis van redenen waarvoor de cliënt aansprakelijk is, blijft L&S gerechtigd op het volledige bedrag van de overeengekomen honoraria, zonder afbreuk te doen aan haar recht om schadevergoeding te vorderen van de cliënt voor elk geleden verlies.

Artikel 14 – Beperking van aansprakelijkheid

14.1. L&S zal de diensten verlenen met de gepaste zorgvuldigheid en in overeenstemming met de toepasselijke beroepsregels en wetsbepalingen. Behoudens andersluidende wetsbepaling of beroepsregels, zijn de diensten die L&S overeenkomt te verlenen, inspanningsverbintenissen en geen resultaatsverbintenissen. 14.2. De aansprakelijkheid van L&S ten aanzien van de cliënt, voor schade met betrekking tot de overeenkomst, zelfs wanneer de cliënt meer dan één partij vertegenwoordigt, is als volgt beperkt:
 1. De gehele aansprakelijkheid van L&S voor alle certificeringsopdrachten, zoals hierboven gedefinieerd in artikel 1.1 van deze overeenkomst, is beperkt tot het bedrag bepaald in artikel 24 van de Wet.
 2. De gehele aansprakelijkheid van L&S (contractueel, buitencontractueel of anderszins) voor alle andere opdrachten onder deze overeenkomst, is beperkt tot de overeengekomen honoraria voor deze andere opdrachten.
 3. De beperkingen onder de voorgaande punten a) en b) zullen niet enkel en alleen van toepassing zijn wanneer de aansprakelijkheid van L&S het gevolg is van een persoonlijke opzettelijke fout of een persoonlijk bedrog. Als gevolg hiervan zullen deze beperkingen uitdrukkelijk van toepassing zijn op elke verantwoordelijkheid die voortvloeit uit enige andere fout waarvoor L&S aansprakelijk is.
 4. Wanneer twee of meerdere schadegevallen het gevolg blijken te zijn van dezelfde fout die door L&S is begaan, zullen ze worden geacht één enkel geval van aansprakelijkheid te vormen en de aansprakelijkheid van L&S hiervoor zal bijgevolg beperkt zijn tot het hoogste aansprakelijkheidsbedrag, dat van toepassing is op de betrokken opdrachten of overeenkomsten.
 5. Behoudens andersluidende dwingende bepaling zal L&S in geen geval aansprakelijk zijn voor de schade die voortvloeit uit (a) een verlies van winst, goodwill, commerciële opportuniteiten of verwachte kostenbesparingen of voordelen, (b) een verlies of misbruik van gegevens of (c) een indirect verlies of schade.
L&S kan niet aansprakelijk worden gesteld indien informatie door communicatie via e-mail of via het internet verloren is gegaan, vertraging heeft opgelopen, onderschept is geworden, gewijzigd werd of onvolledig is overgebracht.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid – Gehoudenheid – Klachten

15.1. Alle klachten met betrekking tot de aard, het voorwerp of het bedrag van de prestaties van L&S moeten schriftelijk en aangetekend aan L&S worden meegedeeld binnen 1 jaar vanaf de daad die of het verzuim dat tegen L&S wordt ingeroepen, dit alles op straffe van verklaring van niet-ontvankelijkheid. Ondanks klacht van de cliënt blijft men gehouden tot voldoening van de factuur van L&S. Indien en voor zover de klacht van de cliënt naar het oordeel van L&S gegrond is, kan L&S naar keuze beslissen hetzij het factuurbedrag aan te passen, hetzij de betreffende werkzaamheden voor eigen rekening te verbeteren, dan wel opnieuw uit te voeren, hetzij een gedeelte van het ereloon terug te geven zonder verdere uitvoering aan de opdracht te geven. 15.2. De cliënt verbindt zich ertoe om L&S te vergoeden en L&S te vrijwaren tegen enige rechtsvordering op grond van nalatigheid of tegen iedere bekomen gerechtelijke beslissing door een derde partij tot vergoeding van schade in verband met de overeenkomst, interesten en kosten (inclusief advocaatkosten), behalve wanneer de beslissing het rechtstreekse en onmiddellijke gevolg is van een opzettelijke fout of bedrog van L&S. 15.3. Enkel L&S zal aansprakelijk zijn voor de verlening van de diensten. De cliënt gaat er bijgevolg mee akkoord om geen vordering in te stellen voortvloeiend uit of verband houdend met deze overeenkomst, noch op contractuele, noch op buitencontractuele noch op een andere grond, ten laste van één van de vennoten, bestuurders, bedienden, lasthebbers van L&S of entiteiten binnen haar netwerk. De voorgaande uitsluiting is niet van toepassing op enige aansprakelijkheid, die volgens het Belgische recht niet kan worden uitgesloten.

Artikel 16 – Opsporing van fraude, vergissingen en de niet-naleving van de wetten en reglementeringen

De cliënt is als enige verantwoordelijk voor de bescherming van zijn vermogen en voor het voorkomen en opsporen van fraude, vergissingen en de niet-naleving van de wetten en reglementeringen. Bijgevolg zal L&S in geen geval aansprakelijk zijn voor enige schade die op om het even welke wijze is veroorzaakt door of in verband staat met frauduleuze of nalatige handelingen of verzuimen, valse verklaringen of niet-nakomingen vanwege de cliënt of vanwege zijn vertegenwoordigers, bedienden, bestuurders, medecontractanten of lasthebbers, of vanwege één van de met hem verbonden entiteiten en zijn vertegenwoordigers, bedienden, bestuurders, medecontractanten of lasthebbers, of vanwege enige derde partij. Indien de wet, de toepasselijke beroepsregels of de opdrachtbrief echter zulks vereisen, zal L&S er evenwel naar streven om haar werk zo te organiseren dat L&S een redelijke verwachting heeft om alle belangrijke onjuistheden in de financiële staten of boekhoudkundige stukken van de cliënt op te sporen (met inbegrip van elke wezenlijk verkeerde verklaring ten gevolge van fraude, vergissing of niet-naleving van de wetten en reglementeringen), hoewel er niet mag worden verwacht van het werk van L&S dat het alle wezenlijke verkeerde verklaringen of elke fraude, elke vergissing of elk geval van niet-naleving, die zich kan voordoen, zou doen ontdekken.

Artikel 17 – Gebruik van de verslagen, rapporten en adviezen van L&S

17.1. Behoudens andersluidende wettelijke bepaling:
 1. zijn alle verslagen, memoranda, brieven en andere documenten waarin L&S conclusies, adviezen of andere informatie aan de cliënt in verband met haar diensten (hierna aangegeven als “de resultaten van de diensten”) overmaakt uitsluitend bestemd ten voordele van en tot gebruik door de cliënt en dit voor het doel omschreven in de opdrachtbrief. L&S zal haar werk niet organiseren of uitvoeren om een derde partij toe te laten zich erop te baseren of met het oog op enige specifieke transactie, zodat er niet specifiek zal worden ingegaan op elementen die mogelijk voor een derde partij van belang kunnen zijn en er aangelegenheden zouden kunnen bestaan die door een derde partij anders zouden worden beoordeeld, in voorkomend geval in verband met een specifieke transactie;
 2. de “resultaten van de diensten” mogen niet worden overgemaakt aan enige andere persoon of worden gebruikt voor enig ander doel zonder de voorafgaande, schriftelijke toestemming van L&S die van beperkingen of voorwaarden afhankelijk kan worden gemaakt. De cliënt verbindt zich ertoe om (i) L&S in te lichten, op de datum van ondertekening van de opdrachtbrief of zo snel mogelijk daarna, wanneer de cliënt van plan is om de “resultaten van de diensten” voor te leggen aan of te laten gebruiken door een derde partij en (ii) de voorafgaande, schriftelijke toestemming van L&S te vragen om zulks te doen;
 3. L&S zal geen enkele zorgvuldigheidsplicht of aansprakelijkheid hebben ten aanzien van enige derde partij die in het bezit zou kunnen komen van de resultaten van de diensten.
17.2. De resultaten van de diensten vormen niet het enige element waarmee de cliënt rekening zal houden bij de beslissing om al dan niet verder te gaan met een specifieke actie en de cliënt zal daarvoor alleen verantwoordelijk zijn. 17.3. De cliënt kan wensen dat het verslag van L&S wordt opgenomen in een openbaar aanbod, dat dient te worden neergelegd volgens de toepasselijke Belgische reglementering met betrekking tot de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten, of in elk ander aanbod met betrekking tot effecten. De cliënt aanvaardt dat het verslag van L&S, of een verwijzing naar dit verslag of naar L&S zelf, niet in een dergelijk aanbod zal worden opgenomen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van L&S. Elke overeenkomst betreffende de verlening van diensten in verband met een dergelijk aanbod, inclusief een overeenkomst om de toestemming daarmee te geven, zal een afzonderlijke opdracht inhouden en het voorwerp van een afzonderlijke overeenkomst uitmaken. 17.4. Indien de cliënt de bedoeling heeft om het verslag van L&S te publiceren of te reproduceren, in geschreven of elektronische vorm (bijvoorbeeld op een website), of om op een andere wijze naar L&S te verwijzen in een document dat andere informatie bevat, verbindt de cliënt er zich toe (a) om het ontwerp van dergelijk document aan L&S ter lectuur voor te leggen en (b) om de schriftelijke toestemming van L&S te bekomen om haar verslag op te nemen, alvorens het document is gefinaliseerd of verdeeld. Indien het te reproduceren verslag, ongeacht de vorm, betrekking heeft op de financiële staten, worden laatstgenoemde volledig, inclusief de bijlagen, samen met het verslag van L&S gereproduceerd. Onderhavige clausule is niet van toepassing op door de wet verplicht gemaakte bekendmakingen.

Artikel 18 – Wijziging of intrekking van een verslag

18.1. In uitzonderlijke omstandigheden kan L&S beslissen om een verslag te wijzigen of in te trekken, wanneer dit, volgens haar professionele beoordeling, aangewezen lijkt, bijvoorbeeld indien L&S kennis krijgt van feiten of omstandigheden, die haar ten tijde van het opstellen van het verslag onbekend waren. Dit recht tot wijziging of intrekking zal eveneens op elk ogenblik van toepassing zijn, wanneer L&S naderhand lacunes of onnauwkeurigheden in het verslag ontdekt, die de inhoud ervan kunnen beïnvloeden. 18.2. In elk geval kan L&S dit recht tot wijziging of intrekking van een verslag enkel uitoefenen, nadat L&S de cliënt daarvan op de hoogte heeft gebracht. Van zodra het verslag is gewijzigd of ingetrokken, kan het oorspronkelijke verslag niet meer door de cliënt worden gebruikt. Indien de cliënt het verslag reeds ten aanzien van derde partijen heeft gebruikt, zal de cliënt de wijziging of de intrekking van het verslag aan deze partijen meedelen, op de wijze die is gebruikt om het originele verslag te verspreiden. 18.3. In geen geval zal dit recht tot wijziging of intrekking worden geïnterpreteerd als een verplichting, die L&S zou hebben om een verslag te wijzigen of in te trekken.

Artikel 19 – Verbod op afwerving

19.1. De cliënt verbindt er zich uitdrukkelijk toe om, tijdens de hele duur van de overeenkomst en tijdens een periode van 12 maanden na de beëindiging ervan, ongeacht de reden van beëindiging, geen personeelslid of zelfstandige medewerker, vennoot of bestuurder van L&S, betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst, rechtstreeks of onrechtstreeks in dienst te nemen of hem/haar rechtstreeks of onrechtstreeks (bijvoorbeeld via een rechtspersoon) werkzaamheden te laten uitvoeren buiten het kader van een overeenkomst tussen de cliënt en L&S, behoudens voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de andere partij. Elke overtreding van dit verbod zal aanleiding geven tot een eenmalige forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 50.000 € of 12 maanden loonkost van het betrokken personeelslid, behoudens anders schriftelijk overeengekomen afspraken. 19.2. Met betrekking tot de opdrachten waarop Belgische en/of buitenlandse regels inzake onafhankelijkheid van toepassing zijn, kunnen er strengere beperkingen bestaan voor kaderpersoneelsleden die deel hebben uitgemaakt van het team, die vervolgens door de cliënt worden aangeworven. De cliënt zal L&S op de hoogte brengen van elk voornemen om een lid van het team weg te lokken of af te werven.

Artikel 20 – Elektronisch overmaken van gegevens

20.1. Gedurende de verlening van de diensten, kunnen de partijen elektronisch communiceren. Het is echter onmogelijk te garanderen dat het elektronisch overmaken van gegevens volledig veilig, zonder virus of zonder vergissing kan gebeuren en bijgevolg kunnen dergelijke transmissies van gegevens worden onderschept, vervalst, verloren, vernield, vertraagd of onbruikbaar gemaakt. De partijen erkennen hierbij dat geen enkel systeem of geen enkele procedure dergelijke risico’s volledig kan uitsluiten. 20.2. Hierbij bevestigen de partijen dat ze die risico’s aanvaarden, het gebruik van elektronische communicatie geldig toelaten en overeenkomen om alle beschikbare en passende middelen te gebruiken om de meest verspreide virussen op te sporen alvorens informatie langs elektronische weg door te zenden. Elke partij zal verantwoordelijk zijn voor de bescherming van haar eigen systemen en belangen met betrekking tot de elektronische communicaties en geen enkele partij zal aansprakelijk worden gesteld, ongeacht de wijze of vorm, zowel op contractuele, als op strafrechtelijke (hierin begrepen nalatigheidsgrond), hetzij op elke andere grond, voor enig verlies, voor enige vergissing of verzuim, die het gevolg is van of verband houdt met het gebruik van elektronische communicatie tussen de partijen.

Artikel 21 – Onafhankelijke dienstverlener

Bij het verlenen van diensten handelt L&S uitsluitend als een onafhankelijke dienstverlener. Behoudens uitdrukkelijk andersluidende bepaling in de opdrachtbrief verbindt L&S zich er niet toe om enige hetzij wettelijke, hetzij contractuele verplichting van de cliënt na te komen of om enige verantwoordelijkheid op te nemen betreffende zijn activiteiten of verrichtingen.

Artikel 22 – Overmacht

Wat de andere opdrachten, zoals gedefinieerd in artikel 1.2 hierboven betreft, zal geen enkele partij aansprakelijk zijn ten aanzien van de andere(n) wanneer de niet-nakoming van haar verbintenissen het gevolg is van omstandigheden die buiten haar redelijke controle liggen, met inbegrip van elk(e) advies, waarschuwing of verbod uitgaande van enige bevoegde lokale, nationale, buitenlandse of supranationale overheid, of uitgaande van een nieuw beleid van één van de partijen met betrekking bijvoorbeeld tot reizen naar bepaalde landen of regio’s. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van artikel 1.2 hierboven, zal een partij, indien de omstandigheden blijven voortduren waardoor een partij in de onmogelijkheid verkeert om haar verplichtingen gedurende een ononderbroken periode van 30 dagen uit te oefenen, het recht hebben om de overeenkomst te beëindigen middels een schriftelijke kennisgeving van een opzeg van 15 dagen, op elk ogenblik na het verstrijken van die periode van 30 dagen.

Artikel 23 – Afstand

Geen enkele afstand van enige bepaling van de overeenkomst zal uitwerking hebben, tenzij die schriftelijk is opgesteld en is ondertekend door de partij die afstand doet.

Artikel 24 – Wijziging

Elke wijziging van de overeenkomst zal slechts gevolgen hebben, indien zij schriftelijk is overeengekomen en door elke partij is ondertekend. Zolang een wijziging niet schriftelijk is overeengekomen, zal elke partij de bepalingen van de laatst overeengekomen versie van de overeenkomst verder naleven.

Artikel 25 – Nietigheid

25.1. Geen enkele bepaling van de overeenkomst mag tot voorwerp, doel of gevolg hebben dat enige bindende wettelijke bepaling of enige bepaling van openbare orde erdoor wordt overtreden. 25.2. Indien enige bepaling van de overeenkomst, geheel of deels, ongeldig of onafdwingbaar wordt verklaard, zal de desbetreffende bepaling (of, in voorkomend geval, het desbetreffende deel ervan) worden geacht geen deel van de overeenkomst uit te maken. In geen geval zullen de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige delen van de overeenkomst worden aangetast. 25.3. De partijen zullen bovendien onmiddellijk en te goeder trouw onderhandelingen aanvatten om de als ongeldig of onafdwingbaar verklaarde bepaling, in voorkomend geval met retroactieve werking tot aan de datum van inwerkingtreding van de overeenkomst, door een andere, geldige en afdwingbare bepaling te vervangen waarvan de rechtsgevolgen het nauwst aansluiten op die van de ongeldige of onafdwingbare bepaling.

Artikel 26 – Onafhankelijkheid

In de mate die is vereist om L&S toe te laten al haar verplichtingen inzake onafhankelijkheid na te komen, zal de cliënt ervoor zorgen dat L&S op ieder ogenblik over een geactualiseerde lijst beschikt van alle met de cliënt verbonden entiteiten, zowel Belgische als buitenlandse. De cliënt zal procedures voorzien om de voorafgaande goedkeuring op te leggen met betrekking tot alle uit te voeren diensten door de entiteiten binnen haar netwerk aan één van deze verbonden entiteiten en zal L&S zonder uitstel informeren over elke omstandigheid die de onafhankelijkheid van L&S in het gedrang zou kunnen brengen.

Artikel 27 – Overdracht

Onverminderd de gevolgen die de wet verbindt aan de overdrachten van algemeenheden of van bedrijfstakken, aan fusies, splitsingen en gelijkgestelde verrichtingen mag de cliënt geen enkele van zijn rechten of verplichtingen, die uit deze overeenkomst voortvloeien, overdragen, met een last bezwaren of op enigerlei wijze verhandelen zonder de voorafgaande, schriftelijke toestemming van de andere partijen bij de overeenkomst.

Artikel 28 – Publiciteit

L&S is bevoegd haar dienstverlening aan cliënt via de media of anderszins aan het publiek of aan derden bekend te maken, behoudens andersluidende bepalingen in de Wet of de opdrachtbrief. L&S kan echter steeds melding maken van het feit wie cliënten zijn van het kantoor, zonder op de inhoud van de werkzaamheden in te gaan.

Artikel 29 – Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbank

Deze overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgische recht, met uitsluiting van elke Belgische, buitenlandse of internationale verwijzingsregel. Partijen trachten elke discussie in hun professionele relatie minnelijk te regelen. Voor het geval dergelijke regeling in der minne niet tot de mogelijkheden behoort, zal het geschil voorgelegd worden aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de exploitatiezetel van L&S.